ລາຍລະອຽດຂ່າວ
ໂອກາດຂອງນັກປັ່ນທີ່ຕ້ອງການຕິດທີມຊາດມາເຖິງແລ້ວ
ຂຽນເມື່ອ: 02/02/2023 14:02 | ໂດຍ: reporter | ອ່ານ: 89 ຄັ້ງ

      ໂອກາດສຳລັບນັກກິລາລົດຖີບມາຮອດແລ້ວ! ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສະຫະພັນລົດຖີບແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະມີການກະກຽມຈັດການແຂ່ງຂັນເພື່ອຄັດເລືອກນັກກິລາ ລົດຖີບທີມຊາດລາວ. ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບຄົງເຂດ ແລະ ນາໆຊາດ ປະຈຳປີ 2023

      ໂດຍສະຫະພັນລົດດຖີບແຫ່ງຊາດລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນເຊີນສະຫະພັນລົດຖີບແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ, ບັນດາສະໂມສອນກິລາລົດຖີບ ແລະ ນັກກິລາລົດຖີບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກກິລາລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບນາໆຊາດ ໃນປີ2023 ປະກອບດ້ວຍ:

1. ລາຍການ 32nd SEA Games, ແຕວ່ ນັທີ5-17/5/2023 ທ່ີພະນມົເປັນ, ປະເທດກາໍປເູຈັຍ,

2. ລາຍການ 42nd Asian Road Cycling Championships 2023, ແຕວ່ ນັທີ

7-13/6/2023 ທ່ີຣະຍອງ, ປະເທດໄທ,

3. ລາຍການ 19th Asian Games 2022, ແຕວ່ ນັທີ23/9–8/10/2023 ທ່ີຫາງໂຈປະເທດຈີນ ການຄັດເລືອກຈະມີຂື້ນ:

      ວັນທີ 18 ກຸມພາ 2023 ເວລາ 8:00ມ ລາຍການແຂງ່ ຂັນ ໄຄຣເຕຣຽມ (Criterium):ໄລຍະທາງ 40 km (10 ຮອບ), ສະຖານທ່ີ: ລົງທະບຽນ/ເລີ້ມ ບຶງທາດຫລວງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.

      ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2023 ເວລາ 6:00ມ ລາຍການແຂ່ງ ຂັນທາງໄກ ປະເພດບຸກຄົນຊາຍ(Individual Mass Start): ໄລຍະທາງ 142km, ສະຖານທ່ີ: ລງົທະບຽນ/ເລີ້ມ ສະຫນາມກິລາຫລັກ16 ໄປທາງໂຄກສາ - ນາໍ້ປຽນ - ບາ້ນເກີນ - ຫວ້ຍໂຄ້ງ- ເສັ້ນໄຊ ຄ້ອຍພູພະ

      ເງືອນໄຂນັກກິລາທີ່ຈະເຂົ້າຮວ່ມແຂ່ງຂັນ

1) ຕອ້ງມີອາຍຸ19 ປີຂື້ນໄປ, ສັນຊາດລາວ, ມືເອກະສານຢັ້ງຢືນ ເຊ່ັນບດັປະຈາໍຕົວ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ

2) ຕ້ອງບໍ່ເປັນຜູ້ຢູ່ລະຫວ່າງຖືກ ລົງໂທດທາງວິໃນ ຫາ້ມແຂ່ງຂັນ ຈາກສະຫະພັນລົດຖີບແຫ່ງຊາດລາວ ຫລື ສາກົນ

3) ກອ່ນເລ່ີມແຂ່ງຂັນ 30 ນາທີ ຕ້ອງມາສະເໜີຕວົ ພ້ອມນໍາທ່ີຈະໃຊແຂ່ງຂັນມາກວດເຕັກນິກ ຖ້າບໍ່ມາຖືວ່າສະຫລະສິດ

4) ຕອ້ງຊື້ປະກັນອຸບັດຕິເຫດ ໄລຍະເວລາ 2 ວນັ ລາຄາ 50.000 ກີບເພື່ອຄຸ້ມຄອງຕົນເອງໃນໄລຍະການແຂ່ງຂັນ ໃນສ່ວນສະຫະພັນຈະຮັບຜິດຊອບແຕ່ການຈັດການແຂ່ງຂັນ ແລະ ປະຖົມພະຍາບານໃນເບື່ອງຕົ້ນ ແລະ ນຳສົ່ງໄປຫາໂຮງໜໍ ຫລື ສຸກສາລາທີ່ຢູໄກ້ຄຽງເມົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມຕິດຕໍ່

ທ່ານ ກາບຊອົ້ ນ: 020 99993666

ທ່ານ ທະນງົນກຶ : 020 59994623

ທ່ານ ມຸກດາ: 020 55444989

 

ຂ່າວ: ນັກຂ່າວເງົາ
ຂໍ້ມູນ ແລະ ພາບຈາກ: ສະຫະພັນລົດຖີບແຫ່ງຊາດລາວ